เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *

อุบัติเหตุฉุกเฉิน

ให้บริการแก่ผู้ใช้บริการที่มีปัญหาสุขภาพ โดยการคัดกรองภาวะสุขภาพ แยกประเภทความเจ็บป่วยและความรุนแรงของโรค ตรวจรักษาโรคและให้การพยาบาล เฝ้าระวังอาการเปลี่ยนแปลงในรายที่ได้รับบาดเจ็บและ/หรือมีภาวะเจ็บป่วยฉุกเฉินและวิกฤต ทำหัตถการเล็ก และการส่งต่อผู้ป่วยในรายที่เกินศักยภาพการรักษาของโรงพยาบาล

งานผู้ป่วยใน

บริการพยาบาลผู้ป่วยทุกประเภทที่รับไว้รักษาโดยพักค้างในโรงพยาบาล จัดบริการพยาบาลพร้อมให้การดูแลผู้ป่วยตลอด ๒๔ ชั่วโมง พื้นที่ของงานผู้ป่วยใน มีจำนวนเตียงที่รับได้ ๓๐ เตียง ประกอบไปด้วยห้องผู้ป่วยพิเศษ ๖ เตียง(ห้อง) และเตียงผู้ป่วยสามัญ ๒๔ เตียง โดยมีเจ้าหน้าที่พยาบาล ๘ คน และผู้ช่วยพยาบาล ๔ คน ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนในการดูแลผู้ป่วย

กายภาพบำบัด

ให้บริการทางด้านกายภาพบำบัด และฟื้นฟูสมรรถภาพด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัยโดยนักกายภาพบำบัดวิชาชีพที่ผ่านการรับรองจากกองประกอบโรคศิลปะ รวมถึงพนักงานผู้ช่วยที่ผ่านการอบรมมีใบรับรองจากระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับบริการสุขภาพที่ดี ปลอดภัย และสามารถกลับสู่ภาวะปกติหรือใกล้เคียงปกติที่สุดตามศักยภาพของผู้ป่วย

จิตวิทยา

งานจิตวิทยาให้บริการตามมาตรฐานวิชาชีพ การตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิกการบำบัดทางจิตวิทยา และการฟื้นฟูสภาพจิตใจ ประยุกต์จิตวิทยาคลินิกเข้าสู่งานด้านสุขภาพจิตชุมชน การสอน ฝึกอบรมและเป็นที่ปรึกษาทางจิตวิทยาคลินิก การวินิจฉันทางจิตวิทยาคลินิก

x-ray

ให้บริการตรวจพิเศษและทั่วไปโดยรังสีเอกซเรย์ เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ช่วยในการวินิจฉัยโรคต่างๆ ได้แก่เครื่องเอกซเรย์ทั่วไป เครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูงเครื่องอัลตราซาวด์ เครื่องตรวจวัดความหนาแน่นของมวลกระดูก

เวชระเบียน

งานเวชระเบียน ชต.รพ.ตร. มีภาระงานหลักในการให้บริการผู้ป่วย คือ การจัดทำทะเบียนประวัติผู้ป่วยรายใหม่จากหน่วยงานราชการต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าสู่ระบบ ค้นหาทะเบียนประวัติผู้ป่วยที่มีการนัดรักษาหรือที่มารับการรักษาตลอดจนจัดเก็บทะเบียนประวัติผู้ป่วย

ห้องปฏิบัติการ

ให้บริการ งานโลหิตวิทยาตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดขาว-แดง ความเข้มข้นของเลือด จำนวนเกร็ดเลือดตรวจหา เชื้อมาลาเรีย งานเคมีคลินิกตรวจระดับน้ำตาลในเลือด ตรวจระดับไขมันในเลือด ตรวจวัดสารบ่งชี้ประสิทธิภาพการทำงานของไต ตับ อักเสบซี ซิฟิลิส งานจุลทรรศนศาสตร์ตรวจปัสสาวะ อุจจาระ และตรวจหาเลือดในอุจจาระ งานจุลชีววิทยาตรวจไข้หวัดใหญ่ชนิด A และ B ตรวจคัดกรองไข้เลือดออก ฉี่หนูงานพิษวิทยาตรวจคัดกรองยาบ้า

ทันตกรรม

ห้บริการตรวจรักษาทันตกรรมป้องกัน และให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ใช้บริการโดยแบ่งเป็น ทันตกรรมสำหรับเด็ก ทันตกรรมสำหรับผู้ใหญ่

เภสัชกรรม

งานบริบาลเภสัชกรรมทำหน้าที่ในการตรวจสอบยาและชนิดของยา ทั้งชนิด ปริมาณ ขนาดยา และวิธีการใช้ยา ก่อนส่งมอบยาให้กับผู้ป่วย พร้อมทั้งให้คำแนะนำการใช้ยาที่ถูกต้อง

Go to top